Madhёsia e fontit: A A A

Struktura organizative

 

Kursimorja Moznosti ShPK Shkup

Udheheqes

Emilija Krajcheva

tel: ++389 22401 048

fax:++ 389 22401 050

e-mail:

Kontakte oficiale të shërbimeve në Mozhnosti

Shërbimi për revizion të brendshëmn

OSIS

Shërbimi për parandalim te parave dhe pajtueshmeri me legislacionin

SEKTORI PëR MENAXHIMIN E FINANCAVE, RREZIQEVE DHE MJETEVE

Shërbimi per financa dhe kontabilitet

Shërbimi per menaxhimin e rreziqeve

Shërbimi per pune me thesarin

SEKTORIT PëR RRJETIN VEPRUES

Drejtori

Goran Germovski

tel: ++389 22401 051

fax:++ 389 22401 050

e-mail:


CRM

Kordinimi i shitjesa

Ekspoziturat

SME

SEKTORI PER MENAXHIM ME RREZIQE DHE PLASMANE TE KEQIJA

Shërbimi për drejtim te rreziqev

Shërbimi për rreziqe dhe drejtim te plasmaneve jo te miraad

SEKTORI PëR TRANSAKSIONE DHE LJISTIKEë Të SHITJES

Drejtori

Ana Kuzmanovska Risteska

tel: ++389 22401 051

fax:++ 389 22401 049

e-mail:

Shërbimi për logjistikë të shitjes

Shërbimi për logjistikë per kujdes te shfrytezusve

SEKTORI JURIDIK DHE I PUNEVE TE

Drejtori

Marta Trpovska

tel: ++389 22401 051

fax:++ 389 22401 050

e-mail:

Shërbimi për punë juridike

Menaxhimi shwerbimeve me kredi te

Shërbimi për punë të përgjithshme

SEKTORI RESURSEVE HUMANE

Drejtori

Suzana Kostova

tel: ++389 22401 051

fax:++ 389 22401 050

e-mail:

SEKTORI I IT

Drejtori

Oliver Velkovski

tel: ++389 22401 051

fax:++ 389 22401 050

e-mail:


Shërbimi për aplikim tw softverit

Shërbimi i sistemit softwer dhe rrjetit komjuterik

 

>>Modeli i organizimit të Kursimores “Mozhnosti”<<

 
Mё lartё