Madhёsia e fontit: A A A

28.06.2013

Shpallje puplike

Kursimorja  Mozhnosti shpallet fituese e rangut Evropian

Kursimorja Mozhnosti është fituese e çmimit   “Good Practices Europe Award 2013”, sponzoruar nga Fondacioni Giordano Dell’ Amore në bashkëpunim me Rrjetin Evropjan të Mikrofinancimit.

Në konkurencë prej 19 institucioneve Mikrofinanciare nga e gjithë Evropa ku hyri në rrethin më të ngushtë nga tre pjesëmarësit, të cilët ishin Deutsches Mikrofinanz Institut (DMI) nga Gjermanija dhe Partner Microcredit Foundation nga Bosnja e Hercegovina dhe u zgjodhë si fituese e shpërblimit kryesorë të dhuruar.

Thelbi i kësaj iniciative të këtijë lloj shpërblimi është që të tregojnë vetëdijen e madhe që e kanë për kuptimin e mikrokredive në nivelin evropian, duke aplikuar praktika inovative, si dhe futja e komponentëve të dobishme për zhvillimin ekonomik dhe social të konsumatorëve.

Aplikimi është dorëzuar nga komisioni i Fondacionit Giordano Dell’ Amore i cili i referohet produktit „Llokum 2“ i cili u ofrohet klientëve të cilët nuk kanë dokumente përkatëse për biznesin e tyre për të marë kredi, kredija dokumentohet me anë të fotografive nga vendi ku klienti e kryen veprimtarinë.

Shpërblimi është ndarë për 10-të vjetorin e konferencës së Rrjetit Evropian Mikrofinanciar (EMH) e cila u mbajtë në Stokholmë më 25-26 Qershorë të vitit 2013.

Kjo është një nxitje për ekipin e kursimores Mozhnosti edhe më tutje të zhvilloj dhe të plasoj zgjidhje innovative për njerëzit të cilët kanë nevojë për mbështetje në realizimin e ideve të tyre, me këtë ndihmohen bizneset e vogla, familjarët dhe komunitetet.

 

Të ecim së bashku
Kursomorja Mozhnosti

 
Mё lartё