Madhёsia e fontit: A A A

Kredi+

Shuma

prej 1.350.000 MKD / 22.500 EUR

Afati i pagesës

deri 95 muaj

Grejs periudha

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 3% - 6% fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 11,905%


Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim


0.299% - 0.604%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Kombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose
Kontratë e solemnizuar e kredisë
ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose
Ndalesë Administrative

Dokumentacioni

Llogarija rrjedhëse, formular I nënshkrimit I notarizuar, kartë nënshkrues, llogarija përfundimtare, ekstrat I fundit banker, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje) 

Mënyra e pagesës      

E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

300.000 MKD

5%

72 muaj

0.5%

0.299%

5.728MKD

11.905%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 413.955,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2020.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё