Madhёsia e fontit: A A A

Kredia Luledielli

Shuma

deri më 50.000 EUR / 3.000.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Grejs periudha

6 muaj

Përqindja nominale e interesit

7% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1% - 1.5%

Provizion për administrim

0,242% - 0,658%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

1.  deri më 7.000 EUR / 420.000 MKD
Pa garant (Me kontratё tё solemnizuar pёr kredi е nёnshkruar nga kredikёrkuesi dhe bashkёshorti) ose 1 person fizik i nёnshkruar nё kambial ose 1 person fizik me ndalesё Аdministrative ose 1 person fizik me kambial tё noterizuar ose 1 person fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi.

2.  7.001 – 13.500 EUR / 420.001 – 810.000 MKD

1 person fizik me ndalesё Аdministrative ose 2 personа fizik me kambial ose 1 person fizik me kambial tё noterizuar ose 1 person fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi.

 

3.  13.501 – 30.000 EUR / 810.001 – 1.800.000 MKD

2 persona fizik me ndalesё Аdministrative ose 2  persona fizik me kambial tё noterizuar ose 2 persona fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi.

4.  30.001 - 50.000 EUR / 1.800.001 - 3.000.000 MKD

Peng të pasurive të patundshme apo premtim i pasurisë së luajtshme

 

Kredia mundet tё sigurohet edhe me garancion USAID

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore
mënyrë sezonale të pagesës

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

7.001 ЕУР

7%

48muaj

1.25%

0.492%

186,03ЕУР

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 9.016,95 ЕУР.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё