Madhёsia e fontit: A A A

Kredia Soncogled

Shuma

deri më 50.000 EUR / 3.000.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Grejs periudha

6 muaj

Përqindja nominale e interesit

3% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1% - 1.5%

Provizion për administrim

0,575% - 0,908%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Kombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit

 ose

Kontratë e solemnizuar e kredisë

ose

Kambial në formë të aktit të noterizuar

ose

Ndalesë Administrative

Për kredi mbi 1.800.000 denarë ose 30.000 euroi, sigurimi është hipotekë ose lënia peng

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore
mënyrë sezonale të pagesës

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

7.001 ЕУР

3%

48muaj

1.25%

0.742%

181,99ЕУР

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 8.823,30ЕУР.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё