Madhёsia e fontit: A A A

Kredia Llager

Shuma

deri më 50.000 EUR / 3.000.000 MKD

Grejs

deri më 3 muaj

Afati i pagesës

prej 36 muaj

Përqindja nominale e interesit

8% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim

0,250%-0,333%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

 

1.deri 15.000 EUR/900.0000 denarë

Pa garantues(K.S.K)

Ose 1 P.F me N.A

Ose 1 P.F  me K.N

Ose

1 person fizik me K.S.K

 

2.deri 30.000 EUR/1.800.000 denare

2 P.F me K.N ose 2 P.F me K.S.K

3.deri mbi 30.000 EUR/1.800.000 denarë

Përndryshe kolateral - peng

Dokumentacioni

bilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore
mënyrë sezonale të pagesës

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

900.000,00 MKD

8%

36muaj

1%

0.250%

29.404,00 MKD

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 1.067.544,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё