Madhёsia e fontit: A A A

Kredi për pajisje dhe mjete transportimi

Shuma

deri më 50.000 euro / 3.000.000 MKD

Afati i pagesës

prej 60 muaj

Grejs periudha

deri më 3 muaj

Përqindja nominale e interesit

8% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim

0,250%-0,333%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

 

1.deri 15.000 EUR/900.000 denarë

Pa garantues(K.S.K)

Ose   1 P.F me N.A

Ose  1 P.F me K.N

Ose   1 P.F ME K.S.K

2.deri 30.000 EUR/1.800.000 denarë

2 P.F  me  K.N ose 2 P.F me K.S.K

3.mbi 30.000 EURO/1.800.000 denarë

Kolateral – peng

 

Dokumentacioni

bilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)

Mënyra e pagesës      

përshtatur për nevojat e klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

МAnuiteti Mujor

Bill Kosto

16.000 ЕУР

8%

60 muaj

1,00%

0.250%

346,08ЕУР

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 20.924,80 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё