Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Për Banesa Dhe Hapësirë Afariste

Shuma

deri më 50.000 euro/3.000.000 mkd

Afati i pagesës

prej 180 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 3% -4% vjetore - fikse

 Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim

prej 0.217% - 0,292%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

hipotekë të banesës dhe hapësirës afariste

Dokumentacioni

bilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

50.000 ЕУР

7%

180 muaj

0.5%

0.025%

461,91 ЕУР

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 83.393,80 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё