Madhёsia e fontit: A A A

Kredi për mbështetjen e klientëve të prekur nga pandemia e KOVID-19 

Projekti i USAID-it për Zhvillimin e Ekosistemit të Biznesit

Grupi i synuar

Sipërmarrësit, fermerët individualë dhe shoqëritë tregtare (firmat) që kryejnë një aktivitet të caktuar ekonomik

Qëllimi i kredisë

Për kapitalin qarkullues, mbajtjen e likuiditetit, aftësisë paguese dhe numrin e të punësuarve.

Shuma

deri 180.000 denarë

Afati i pagesës

deri 12 muaj

Periudha grace

deri 11 muaj

Përqindja nominale e interesit

0% (vjetore)

Norma e shpenzimeve totale (NSHТ)

nga 8,960%

Shpenzim manipulues

1% njëherësh

Tarifa e menaxhimit

nga 0,305% deri 0,542% në muaj

Shpenzimet e tjeratë kredisë

Kambial (faturë) nga 100 deri në 200 denarë në varësi të shumës së kredisë
Kamatë e shtuar në varësi të ditës kur është realizuar kredia

Sigurimi

Pa garantues (SDK) ose 1 FL me kambial ose 1 FL me kambial dhe AZ ose 1 FL me SDK

 

Dokumentacioni

Në varësi të aktivitetit nga i cili aplikuesi fiton të ardhura

Metoda e shlyerjes    

Përshtatur me nevojat e klientit

Shlyerja e kredisë

Librezë kursimesh ose llogari transaksioni

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

NSHТ

Bill Kosto

180.000 MKD

0%

12 muaj

1%

0,305%

15.549MKD

8,960%

200 MKD

Shuma totale që e paguan konsumatori sipas shembullit është 188.388.00 MKD.

Shembulli është nëse kredia shlyhet ditën e parë të muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2020.

Kursimorja rezervon të drejtën ta refuzojë kërkesën e aplikuesit.
Kursimorja rezervon të drejtën të ndryshojë kushtet pa njoftim paraprak.Ecim së bashku
Kursimorja Mozhnosti


 

Ky aktivitet mbështetet nga Projekti i USAID-it për zhvillimin e ekosistemit të biznesit.


 


 
Mё lartё