Madhёsia e fontit: A A A

Kredi hipotekaren

Shuma

deri më 50.000 EUR

Afati i pagesës

deri më 180 muaj

grejs

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

3% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1.5%

Provizion për administrim

prej 0.153% - 0,312%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë

interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Hipotekë në pasuri të patundshme
Kambial dhe deklaratë kambiale

Dokumentacioni

Letër njoftim,vërtetim nga rroga dhe dokumentacionet për objektin i cili është i  vendosur ne hiptokë

Mënyra e pagesës      

Kёste tё barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

25.000 EUR

3%

180 muaj

1.5%

0.153%

210,90 EUR

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 38.336,05 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё