Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Habitat

për efikasitet elektrik

Shuma

deri 2.000 EUR

Afati i pagesës

deri 24 muaj

Norma vjetore e interesit nominal

7% vjetore

Norma vjetore e shpenzimeve totale (NShT)

nga 9.357%

Shpenzim manipulues

2%

Provizioni mujorë për menaxhim

0%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial 100-200 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Qëllimi

Izolim termik dhe hidro izolim të fasadave
Izolim termik dhe/ose hidro izolim të çatisë
Izolim termik dhe/ose hidro izolim të dyshemes
Ndërrim të dritareve të vjetra dhe të shkatërruara dhe dyert e ballkoneve
Përdorim të energjisë diellore
Vendosja e valvulave termostatike në çdo radiator
Zëvendësimi i poçeve elektrik me LED

Sigurimi

pa dorëzanë

Dokumentacioni

Nё pёrputhje me grupet punuese dhe me veprimtarinё e kёrkuesit

Pagesa

Pagesa bëhet direct te shitësi ose kontraktuesi në bazë të faturës me para në dorë

Grupi synues

mikro biznese, fermerë, të punësuar për rrogë, pensionistët

Mënyra e pagesës     

Pёrshtatur pёr nevojat e klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

1.300 ЕУР

7%

24 muaj

2%

0%

58,20ЕУР

9.357%

100 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 1.422,80ЕУР.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2017.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё