Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Stanben

Shuma

deri më 75.000 EUR

Afati i pagesës

deri më 25 vjetë

grejs

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

3% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0.5%-1%

Provizion për administrim

0,092%-0.146%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë

interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Hipotekë në pasuri të patundshme

Dokumentacioni

Letër njoftim,ndales administrative,vërtetim nga rroga dhe dokumentacionet për objektin i cili është i vendosur në hipotekë

Mënyra e pagesës      

Kёste tё barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

75.000 EUR

3%

300 muaj

1%

0,092%

424,66 EUR

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 127.772,29 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё