Madhёsia e fontit: A A A

 Kredi Afatshkurtër dhe Afatgjatë

Kredi pёr mjete qarkulluese

Shuma

deri më 12.000.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 36 muaj

Grejs periudha

deri më 6 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 5,75% - 8% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0,5%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Garancioni

Deri 50.000 euro pa hipotek apo peng

Mbi 50.000 euro me hipotek apo peng

Qëllimi

Financimё afatshkurtёr nё kapitalin qarkullues 

Grupi synues

biznese tё vogla dhe tё mesme qё merren me prodhim, tregti dhe  shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari

Mёnyra e pagesёs

Rata tё njёjta mujore
Mёnyra sezonale e pagesёs

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё