Madhёsia e fontit: A A A

DEPOZITë I HAPUR Në DENARë (FLEKSI)

Depozite ne denare fleksi janë kursime të hapura në të cilët pala mund të deponoje apo të tërheq mjete deri në maturimin e kursimit.

Afati i depozite ne denare fleksi është vetëm  6, 12, 18 dhe 24 muaj.

Shuma e pagesës minimale te depozite ne denare fleksi është 6 000 denarë

Deponuesi mundet të paguajë sa herë që të dojë në kursimin, por vetëm 20% të shumës mundet ta marë brenda muajt.

Interesi i kursimit fleksi shtohet gjatë maturimit të kursimit dhe i vendoset në dispozicion deponuesit.

 

1. Depozitё e hapur nё denarё (flexy) i hapur dhe i riafatizuar pas 01.07.2017-31.08.2020

Afati

Lloji I normёs sё interesit

Interesi vjetorë


në 6 muaj

Fikse

0,50%

në 12 muaj

Fikse

1,00%

në 18 muaj

Fikse

1,50%

në 24 muaj

Fikse

2,00%

2. Depozitё e hapur nё denarё (flexy) i hapur dhe i riafatizuar pas 01.09.2020

Afati

Lloji I normёs sё interesit

Interesi vjetorë


në 6 muaj

Fikse

0,10%

në 12 muaj

Fikse

0,60%

në 18 muaj

Fikse

1,10%

në 24 muaj

Fikse

1,60%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse. 

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit. 

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon damin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik

 
Kontakti:

 
Mё lartё