Големина на фонт: A A A

ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ

Рок

до 100.000 ден.

до 300.000 ден

до 600.000 ден

над 600.000 ден

По видување

0,02%

1 месец

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

3 месеци

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

6 месеци

1,00%

1,00%

1,00%

1,25%

12 месеци

2,25%

2,25%

2,25%

2,50%

24 месеци

3,25%

3,25%

3,25%

3,50%

36 месеци

3,50%

3,50%

3,50%

3,75%

*Каматните стапки се на годишна основа

Денарскиот депозит може да биде:

·         депозит по видување
·        орочен депозит

Рокот на орочување кај денарскиот депозит е на 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци.

Висината на уплата кај депозит по видување изнесува најмалку 50,00 денари.
Висината на уплата кај орочените депозит изнесува најмалку 1.000,00 денари.

Кај денарскиот депозит, депонентот може да ја препишува каматата кон депозит на денот на неговото доспевање или да ја подига на месечно ниво.

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.

Општи услови за работење со депозити на физички лица - денарски депозит по видување

Општи услови за работење со депозити на физички лица - орочен денарски депозит

Општи услови за работење со депозити на физички лица - ограничен (гарантен) депозит

Контакт:

 
Кон врвот