Големина на фонт: A A A

Денарски депозит индексиран за евро

Рок

до 100.000 ден.

до 600.000 ден.

над 600.000 ден

6 месеци

0,75%

0,75%

1,00%

12 месеци

1,50%

1,50%

1,75%

18 месеци

2,00%

2,00%

2,00%

24 месеци

2,25%

2,25%

2,25%

*Каматните стапки се на годишна основа

Овој вид на депозит може да биде само орочен депозит. Рокот на орочување е на 6, 12, 18, и 24 месеци.

Висината на уплата кај депозитот индексиран за евро изнесува најмалку 1.000,00 денари.

Кај денарскиот депозит индексиран за евро, депонентот може да ја препишува каматата кон депозит на денот на неговото доспевање или да ја подига на месечно ниво.

Се врши индексирање во случај на девалвација на денарот повеќе од 5% според среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ.

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.

Општи услови за работење со депозити на физички лица

Контакт:

 
Кон врвот