Големина на фонт: A A A

ОТВОРЕН ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ (FLEXI)

Рок

Годишна каматна стапка

6 месеци

0,50 %

12 месеци

1,00%

18 месеци

1,50%

24 месеци

2,00%

*Каматните стапки се на годишна основа

Флекси депозитот е отворен депозит на кој странката може да уплатува и од кој може да повлекува средства во текот на рочноста на депозитот.

Флекси може да биде орочен само на 6, 12, 18 и 24 месеци.

Минималниот депозит изнесува 6,000 денари

Депонентот може да уплати безброј пати средства на депозитот, а може да подигне најмногу 20% во текот на месецот.

Каматата на флекси депозит се припишува на депозит со неговото доспевање и му се става на располагање на депонентот.

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.

Општи услови за работење со депозити на физички лица

Контакт:

 
Кон врвот