Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Afatgjate për Bujqësi

Kredi pёr pajisje dhe mjete transporti

Shuma

deri më 12.000.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Grejs periudha

deri më 12 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 5,75% - 8% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

0,5%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Garancioni

Deri 50.000 euro pa hipotek apo peng

Mbi 50.000 euro me hipotek apo peng

Qëllimi

gjetja e pajisjes,maqinёs,pjesve rrezervё, instrumente, automejete      pune, dhe automjete transporti

Grupi synues

biznese tё vogla dhe tё mesme qё merren me prodhim, tregti dhe      shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari.

Mёnyra e pagesёs

Rata tё njёjta mujore
Mёnyra sezonale e pagesёs

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё